Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Poskytování informací

Poskytování informací

 • Ústně: v úřední hodiny kanceláře úřadu
 • Písemně: osobně v úřední hodiny kanceláře úřadu nebo poštou na adresu úřadu
 • Přes e-podatelnu: podatelna@zeranovice.cz nebo přes on-line formulář
 • Prostřednictvím datové schránky: f5nbrmt

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. 1): 7 dnů
 • Výzva pro nedostatek údajů žadatele nebo k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 5, písmeno a, b): 7 dnů
 • Vyrozumění žadatele o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§14 odst. 5, písm. c): 7 dnů
 • Poskytnutí informace: 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§14 odst. 7): 10 dnů
 • Odložení, odmítnutí žádosti po marném uplynutí lhůty pro doplnění (§ 14 odst. 5, písm. a, b): 30 dnů
 • Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace: ve lhůtě pro vyřízení žádosti
 • Rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo části žádosti (§15): 15 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§16): 15 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání (§16): 15 dnů

 

Postup

Zákon rozlišuje dvojí způsob poskytování informací:

a) Na základě individuálních žádosti

b) Zveřejněním

 

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Informace jsou poskytovány vyřízením žádosti, kterou podle zákona podala fyzická nebo právnická osoba.

 

Vyřízením žádosti se rozumí:

a) Poskytnutí informace

b) Odkaz na zveřejněnou informaci

c) Vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo o odmítnutí části žádosti a jeho odeslání žadateli

d) Odložení žádosti

 

Na ústní žádost o poskytnutí informace poskytne obecní úřad ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

 • kterému povinnému subjektu je určena;
 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona;
 • kdo ji podává (fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla).

 

Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 písm. a) a b) a adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona. O formě poskytování informace rozhoduje podle obsahu žádosti povinný subjekt, který informaci zpracovává, vždy je však povinen poskytnout informaci písemně, pokud o to žadatel požádá.

 

Úhrada nákladů za poskytnutí informace

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s poskytováním a vyhledáváním informací. V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

 

Sazby za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

 

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

Kalendář akcí

Kontakt

Úřední deska

Foto z obce

Restaurace

Časopis Žeranovják

Mapy.cz