Zápis ustavujícího zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 3. 11. 2014 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu

Přítomno: 9 členu OZ

                   51 občanů dle prezenční listiny

 

Program zasedání:

1. Zahájení, složení slibu členů zastupitelstva obce

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Volba starosty, místostarosty

4. Schválení jednacího řadu obecního zastupitelstva

5. Stanovení výše měsíční odměny neuvolněných členům zastupitelstva

6. Volba předsedu a členu komisí zastupitelstva obce

7. Diskuse

8. Usnesení