Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice č. p. 1, 769 01 Holešov

 

V Žeranovicích 20.1.2015

 

 

Zápis z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 20.1.2015 od 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu

 

 

Přítomno: 8 členů OZ

33 občanů dle prezenční listiny

Omluven: Antonín Dokoupil

 

 

 

Program zasedání:

1. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a přečtení zápisu z 2. veřejného zasedání obecního

zastupitelstva.

2. Návrh jednacího řádu výborů zastupitelstva

3. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku DSO Žídelná na "Studie proveditelnosti k realizaci

příroděblízkých protipovodňových opatření ve výši 16 088,- Kč

4. Návrh žádosti k pořízení ,,Územního plánu obce Žeranovice‘‘ dle § 6 odst. 1c), odst. 5a) a f) Zák. č.

183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu v platném znění a jmenování pověřeného za-

stupitele pro plnění úkolů v rozsahu stavebního zákona při procesu pořizování územního plánu

obce.

5. Návrh storna faktury č. 130400039 z 14.01.2014 na částku 61 466,-Kč na Ing. Stanislava Křena.

6. Návrh na jmenování kronikáře obce.

7. Návrh na jmenování zástupců zřizovatele do školní rady Základní školy a mateřské školy Žerano-

vice.

8. Návrh na odprodej části obecního pozemku vyčleněného z parc. p.č. 670/10 o výměře 135 m2 dle

geometrického plánu č. 1221-162/2014 a stanovení věcného břemene – služebnosti

9. Změna zástupce obce ve sdružení obcí MAS-Partnerství Moštěnka.

10. Návrh na zvýšení ceny vody – vodného

11. Diskuze.

 

 

K bodu 1

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Zdeňku Fuksovou a p. Josefa Vojáčka, zapisovatele p. Františka Gořalíka, který následně přečetl zápis z 2. veřejného zasedání.

K přečtenému zápisu nebyly vzneseny připomínky

 

Výsledek hlasování: pro 8

proti 0

zdrželi se 0

 

Usnesení č. 3/1 bylo schváleno.

 

 

K bodu 2

S obsahem jednacího řádu výborů seznámil přítomné RNDr. Ladislav Zavadil a předal předsedům vý-

borů jednací řád v tiskové verzi.

 

Výsledek hlasování: pro 7

proti 0

zdrželi se 1

 

Usnesení č. 3/2 bylo schváleno.

 

K bodu 3

P. Jana Janečková přednesla návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku DOS Mikroregion Žídelná

ve výši 16 088,- Kč na "Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Zastupováním obce v Mikroregionu Žídelná byl pověřen starosta obce JUDr. Stanislav Němec.

 

Výsledek hlasování: pro 8

proti 0

zdrželi se 0

 

Usnesení č. 3/3 bylo schváleno.

 

K bodu 4

S návrhem na pořízení Územního plánu obce Žeranovice seznámil přítomné starosta obce.

Zastupitelstvo obce Žeranovice

- rozhodlo o pořízení Územního plánu obce Žeranovice v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 a) Zák. č.

183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) v platném znění.

- schválilo žádost obce o pořízení územního plánu dle § 6 odst.6 b) z. č. 183/2006 Sb.

- určilo v souladu s § 6 odst. 6 e) uvedeného zákona zastupitele Ing. Antonína Vyňuchala ml. plněním

úkolů v rozsahu stavebního zákona při procesu pořizování územního plánu Obce Žeranovice.

 

Výsledek hlasování: pro 8

proti 0

zdrželi se 0

 

Usnesení č. 3/4 bylo schváleno.

 

K bodu 5

Starosta obce přednesl návrh na storno faktury č. 130400039 ze dne 14.1.2014 na částku 61 466,- Kč,

vystavenou na Ing. Stanislava Křena. Fakturace byla provedena bez právního podkladu a na fakturu

bude vystaven dobropis.

Faktura se týká pronájmu obecního pozemku, na kterém stojí nemovitost – bývalá prodejna Jednoty, jejímž vlastníkem je Ing. Stanislav Křen.

Stanovení výše nájemného bylo nově řešeno na základě znaleckého posudku č. 09-06/2013 ve výši

26 102,- Kč ročně. V současné době probíhá jednání s nájemcem.

 

Výsledek hlasování: pro 8

proti 0

zdrželi se 0

 

Usnesení č. 3/5 bylo schváleno.

 

K bodu 6

Na kronikáře obce byl navržen Ing. Antonín Vyňuchal st. Funkci kronikáře bude vykonávat od 1.3.2015.

Tato funkce je bezplatná. P. Ing. Vyňuchal s vykonáváním funkce souhlasí.

Výsledek hlasování: pro 8

proti 0

zdrželi se 0

 

Usnesení č. 3/6 bylo schváleno.

 

K bodu 7

P. RNDr. Ladislav Zavadil seznámil přítomné s návrhem na zastoupení zřizovatele ve školské radě při Základní škole a mateřské škole Žeranovice. Navrženi byli p. František Gořalík a Ing. Antonín Vyňuchal ml.

 

Výsledek hlasování: pro 8

proti 0

zdrželi se 0

 

Usnesení č. 3/7 bylo schváleno.

 

K bodu 8

Starosta obce informoval o návrhu na odprodej části obecního pozemku vyčleněného z parcely parc. č. 670/10 o výměře 135 m2 dle geometrického plánu č. 1221-162/2014 a stanovení věcného břemene – služebnosti k výstavbě a údržbě inženýrských sítí, veřejného osvětlení a chodníku. Veškeré náklady spojené s prodejem části pozemku jdou k tíži kupujícího. Vzhledem k rozsahu zatížení pozemku věcným břemenem byla cena stanovena nižší než je v místě cena obvyklá. Cena byla stanovena na 50,- Kč/m2.

 

Výsledek hlasování: pro 8

proti 0

zdrželi se 0

 

Usnesení č. 3/8 bylo schváleno.

 

K bodu 9

Starosta obce navrhl pro zastupování obce ve sdružení MAS-Partnerství Moštěnka od 1.2.2015 p. RNDr. Ladislava Zavadila.

 

Výsledek hlasování pro 8

proti 0

zdrželi se 0

 

Usnesení č. 3/9 bylo schváleno.

 

K bodu 10

Starosta obce seznámil přítomné občany s celkovými náklady na provozování obecního vodovodu za r. 2014 a zároveň informoval o návrhu zvýšení ceny vody pro rok 2015 na 20,- Kč/m3.

Celkové náklady na provoz vodovodu činily v r. 2014 455 752,- Kč. Předpokládané přijmy jsou

176 653,- Kč. Rozdíl mezi náklady a příjmy činí -279 099,- Kč.

Další informace se týkala budoucí investice do výměny stávajících vodoměrů, které nebyly měněny od spuštění obecního vodovodu. Výměna vodoměrů bude provedena postupně v letech 2015 – 2016.

 

Výsledek hlasování: pro 8

proti 0

zdrželi se 0

Usnesení č. 3/10 bylo schváleno.

 

K bodu 11

Převážná část diskuse se zaměřila na kvalitu obecní vody. P. Zapletalová poukazovala na zápach chloru ve vodě. Starosta odpověděl, že dávkování chloru si stanovuje kalibrovaná dezinfekční jednotka. Zároveň informoval o stavu hlubinného vrtu, který by měl v případě napojení kvalitu vody zlepšit.

P. Tomaník navrhl nejdříve výměnu vodoměrů a poté zdražit vodné. Pan Řihák konstatoval, že tím, že nedošlo dosud k výměně vodoměrů obec ušetřila náklady na provoz vodovodu.

Rovněž p. Řihák poukázal na problémy při parkování osobních automobilů v obci.

Pan Vávra vznesl dotaz na počet neplatičů vodného a zároveň informoval, jaká je cena vody ve Zlíně.

Bylo mu odpovězeno, že pohledávky za vodu jsou ve výši 13 042,- Kč. P. Ponížil se domnívá, že kvalita

vody se zhoršuje v důsledku prosaku kanalizace. Pan Bezděčík a p. Vojáček uvedli, že znečištění pod-

zemních vod může způsobit také častý vývoz kejdy na pole u Horního Lapače.

 

Občané byli informováni

- o pořezu lípy u autobusové zastávky v Prosochově

- o výdeji kompostérů

- o plánované údržbě vojenských hrobů a o připravovaném odhalení pamětní desky občanům Žeranovic

umučených v koncentračním táboře v Osvětimi.

 

Pan Vyňuchal st. poděkoval za důvěru při jmenování do funkce kronikáře obce a požádal jednotlivé spolky o materiály pro zápis do kroniky.

Podal podnět na stanovení místopisných názvů ulic obce a zároveň upozornil na název lokality "Marina", který nemá historické ani místopisné opodstatnění.

 

Pan Šimčík Zbyněk požádal o navýšení počtu svítících těles veřejného osvětlení v části obce k Lechoticím, kde dosud svítí jen jedno světlo.

Starosta přislíbil rozšíření osvětlení na tři kusy lamp pouličního osvětlení.

 

Paní Smýkalová Jarmila se dotázala na periodu vyvážení kontejnerů na tříděný odpad. Bylo odpovězeno, že je čtrnácti denní cyklus.

 

Pan Ponížil upozornil na špatný stav přístupové komunikace k obci. Starosta přislíbil zaslání žádosti o opravu komunikace č. 49/016 na odbor dopravy Krajského úřadu Zlínského kraje.

 

Paní Zapletalová vznesla dotaz na možnost provozování mateřské školky po dobu letních prázdnin.

Bylo jí odpovězeno, že o rozšíření provozu o prázdninách se bude uvažovat.

 

Diskuzi uzavřel starosta obce.

 

Zapsal: František Gořalík

 

 

 

............................................................... ...............................................................

starosta místostarosta

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Zdeňka Fuksová ...........................................................

 

Josef Vojáček ............................................................