MyslivciOd roku 1993 se datuje novodobá historie Mysliveckého sdružení Žeranovice, které je následníkem původního MS Žeranovice, jehož honební plocha byla od roku 1979 rozdělena hlavní silnicí, vedoucí z Martínic do Rackové, a členové tehdejšího sdružení byli rozděleni do dvou velkých mysliveckých společností "Horní Roven Holešov" a "Hvězda Míškovice", někteří své činnosti zanechali.

Současné MS obhospodařuje společenstevní honitbu, jejímž držitelem je Honební společenstvo Žeranovice, jehož současným starostou je pan Leoš Vajda, člen MS. Výměra honitby je 500,3 ha a je tvořena především polními pozemky, 25 ha zabírá obecní les, v honitbě se nachází také obecní rybníky o výměře 0,5 ha a dva vodní toky Židelná a Žeranovka.

V současné době má MS Žeranovice 19 členů, věkový průměr členské základny je neuvěřitelných 39 let, vzhledem k celorepublikovému průměru 59 let. To hovoří o značném zájmu mladé generace o myslivost v naší obci.

Myslivecký spolek Žeranovice Činnost MS řídí a koordinuje sedmičlenný výbor ve složení:

Předseda MS: Jiří Zapletal
Myslivecký hospodář: František Němec
Jednatel: Václav Bouška
Ekonom: Martin Bouška
Střelecký referent: Karel Žůrek
Kulturní referent: Miroslav Zapletal
Kynolog: Leoš Vajda

Činnost MS Žeranovice:

Myslivost - každoroční kolotoč péče o zvěř počínající údržbou a výstavbou krmných zařízení, ochrana zvěře při kosem pícnin, zajištění krmiva, vlastní přikrmování, lov zvěře užitkové i škodící myslivosti, úprava biotopů zvěře realizací projektů návratu zeleně do krajiny atd. Střelectví -již tradiční střelecké závody O pohár starosty obce v areálu střelnice "U lesíka". Dále pořádáme pro své členy na konci září Přebor MS Žeranovice jako nejlepší průpravu ve střelbě před loveckou sezónou.

Kultura Myslivecký spolek Žeranovice - pomalu, ale jistě, se nejočekávanější akcí v roce pro veřejnost stává myslivecký ples s kulturním programem, výbornými zvěřinovými specialitami a bohatou tombolou s možností odnést si domů nějakého toho ušáka. Dále se aktivně účastníme pořádání Dětského dne, kde vždy připravíme pro děti malou soutěž v poznávání přírodnin o sladké odměny. Kynologie - v současné době se v našem sdružení rozšiřuje nadšení mladých členů k myslivecké kynologii, což je jistě dobře, protože staré pořekadlo hovoří "Myslivec bez psa je jen poloviční myslivec." V minulosti se v naši honitbě konaly třikrát podzimní zkoušky ohařů a malých plemen, přičemž ve dvou případech jsme pro tuto významnou akci svoji honitbu propůjčili, v posledním případě jsem se stali pořadateli těchto zkoušek.

K provozu myslivosti, kulturních a ostatních akcí jev honitbě umístěno 14 zásypů pro drobnou zvěř, 6 krmelců, 4 slaniska, 2 napaječky, krmné zařízení se zásobníkem pro jadrná krmiva, 6 krmítek na jadrná krmiva, 9 posedů, krytá kazatelna, 2 umělé nory a 5 betonových sklopců. Dále máme v honitbě umístěnou voliéru pro odchov bažantích kuřat a provozujeme uznanou brokovou střelnici, jejímž správcem je pan Karel Žůrek.

V chovu zvěře se zaměřujeme především na zvěř srnčí, zaječí a bažantí. Především u srnčího se nám v posledních letech daří, kdy jsme zaznamenali chovatelské úspěchy v podobě dvou medailových srnců a stavy zvěře se nám opět vracejí do podoby z první půle 90-tých let minulého století. Drobné zvěři věnujeme usilovnou péči jak v přikrmování, tak při úpravě biotopů zvěře v současné zdevastované "kulturní" krajině zejména intenzivní zemědělskou činností. Přesto se nám stavy bažantů a zajíců zvedají jen pozvolna, resp. stagnují. Z významnějších druhů máme v honitbě dále omezené množství koroptví, křepelek, holubů,pravidelně zde hnízdí divoké kachny, téměř celý rok honitbou prochází zvěř černá, občas i dančí. Ze zvěře škodící myslivosti je to především liška, kuna, jezevec, tchoř, straka, krkavec a několik druhů dravců.

Tento průřez naší činností je pojat v podstatě velmi "povrchně", poněvadž podrobnější popis našich celoročních aktivit v honitbě i mimo ni by čtenáři zabral možná i několik hodin, přesto je snad zřejmé, že myslivost je v současné době velmi časově i finančně náročná a jejím provozováním se myslivci zasluhují nejen o to, že se dnes nedíváme na zvěř pouze na obrázcích či v zoologických zahradách.