Obec Žeranovice získala dotaci na pořízení studie systému sídelní zeleně a na výsadbu zeleně. Tato nová zeleň (okrasné a ovocné stromy, keře, růže, trvalky a cibuloviny) vychází z doporučení uvedených ve studii a bude realizována během jara a podzimu 2021 v celkem sedmi lokalitách v obci.

Cílem projektu je pořízení studie systému sídelní zeleně a revitalizace zeleně v naší obci. Dílčím cílem je revitalizace a doplnění především dřevinných vegetačních prvků v rámci sedmi lokalit v intravilánu obce Žeranovice. Návrh předpokládá doplnění geograficky původních a/nebo stanovištně vhodných druhů stromů, keřů a rostlin.

Realizací navržených opatření dojde ke zlepšení podmínek především doplněním výsadeb dřevin. Přistínění půdy a také některých zpevněných ploch dojde ke zlepšení mikroklimatu, předpokládá se také zlepšení retence vody v sídle. Významný vliv však budou mít výsadby především na některé druhy živočichů (zajistí především úkrytové možnosti pro drobné ptactvo či hmyz).

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Příklady návrhu

lokalita u břiště

lokalita u zámku